Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Оперативна програма "Административен капацитет"

Оперативна програма "Административен капацитет" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския социален фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Управляващ орган на ОП "Административен капацитет" е Министерството на държавната администрация и административната реформа чрез дирекция “Управление на проекти и програми”.
Стратегическата цел на оперативна програма "Административен капацитет” е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.
Специфичните цели на програмата са:

  • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;
  • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;
  • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Добро управление.
Цел: Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
Приоритетна ос 2. Управление на човешки ресурси.
Цел: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.
Приоритетна ос 3. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление.
Цел: Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.
Приоритетна ос 4. Техническа помощ.
Цел: Висока усвояемост на средствата от ЕСФ за постигане на целите на ОПАК.
Бенефициенти по програмата са:
Държавната администрация на всички нива; Министерство на държавната администрация и административната реформа; органите на съдебната власт (съд, следствие, прокуратура); Министерство на правосъдието; Министерство на финансите; Министерски съвет; дирекция “Управление на проекти и програми” към МДААР; Институтът по публична администрация и европейска интеграция; Националният институт на правосъдието; Националната агенция за приходите; Държавната агенция по туризъм; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Омбудсман; Агенцията по вписванията; Агенцията за обществени поръчки; Комисията за защита на конкуренцията; Централният професионален регистър; структурите на гражданското общество; местни обществени посредници; Институт по психология – МВР.
Допълнителна информация може да намерите
тук.