Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е една от седемте оперативни програми, разработени въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя е основният програмен документ за провеждане на политика за икономическо и социално сближаване и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.
Управляващ орган по ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.
Общата цел на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" e развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел сте стимулират икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.
Специфичните цели на програмата са:

  • насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията;
  • подобряване на бизнес средата.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности.
Цел: Подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
1.1. Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост
1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура
Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:

  • български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации – както стартиращи така и съществуващи фирми;
  • обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.

Приоритетна ос 2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на българската бизнес среда.
Цел:
1. Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
2. Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.
3. Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията.
4. Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията
2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса
2.3. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите
Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:

  • предприятия от производствения сектор и сектора на услугите;
  • обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори;
  • обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер(и).

Приоритетна ос 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията.
Цел: Повишаване на инвестиционната активност и предприемачеството чрез развиване на специални финансови инструменти за финансиране от МСП. Предвидените инвестиции ще предложат нови възможности на МСП за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
3.1. Подкрепа за гаранционни фондове
3.2. Подкрепа за фондове за микро-кредитиране
3.3. Подкрепа за фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП (фондове за рисков капитал)
3.4. Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България
Приоритетна ос 4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.
Цел: Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях.
Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа.
Осигуряване на съответствие на българския продукт с международните стандарти за качество.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
4.1. Популяризиране на България като инвестиционна дестинация
4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари
4.3. Подобряване на инфраструктурата за сертифициране
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
Цел: Да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.
Бенефициенти по програмата са:
Научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; офиси за технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; новосъздадени стартиращи предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като микрокредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и технически надзор; Българският институт за стандартизация; Българският институт по метрология; обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация, сертификация и изпитване; управляващият орган на програмата; общини.