Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ОП Околна среда

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, разработени въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “Околна среда”, които ще намерят своята реализация и финансиране в рамките на този период.
Управляващ орган на ОП "Околна среда" е Министерството на околната среда и водите на Р. България чрез дирекция “Кохезионна политика за околна среда”.
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в Министерство на околната среда и водите.
Главна стратегическа цел на оперативна програмата “Околна среда” 2007-2013 г. е: подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Специфичните стратегически цели на програмата са:

  • Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;
  • Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалент жители и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.
Цел: Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната.
Приоритетна ос 2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.
Цели:
1. Подобряване на управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно депониране).
2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване на частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци.

Приоритетна ос 3. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Цел: Намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната.

Приоритетна ос 4. Техническа помощ.
Цел: Ефективно управление на ОП „Околна среда 2007-2013г.” с цел повишаване на капацитета за усвояване на в рамките на програмата.

Бенефициенти по програмата са: общински администрации; ВиК дружества; басейнови дирекции; регионални асоциации/сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ и МЗГ, които отговарят за управлението на съответно национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ; администрации, управляващи НАТУРА 2000; дирекции “Кохезионна политика за околна среда” и “Вътрешен одит” към МОСВ; Комитетът за наблюдение на ОП и подкомитетите към него; Комитетът за избор и координация на проекти; работни групи, създадени за целите на ОП; неправителствени организации.
Допълнителна информация може да намерите
тук.