Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.
Управляващ орган на ОП “ Развитие на човешките ресурси” e Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.
Специфичните цели на програмата са:
* Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
* Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
* Повече социален капитал, партньорство и мрежи и развитие на социалната икономика.
Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването.
Цел: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.
Приоритетна ос 2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите.
Цел: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Цел: Повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение.
Цел: По-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.
Приоритетна ос 5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика.
Цел: Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.
Приоритетна ос 6. Повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги.
Цел: Подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги.
Приоритетна ос 7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.
Цел: Изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.
Бенефициенти по програмата са:
* институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за информиране и професионално обучение, образователни и обучаващи институции и организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения;
* доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни заведения, институции, действащи в сферата на социалните и здравни услуги, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински университети;
* предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, НПО, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството, ресурсни центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на национално и регионално равнище;
* Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център, Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация и документация, Център за информационно осигуряване на образованието;
* общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, представители на различни общности;
* институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП “ Развитие на човешките ресурси”.
Допълнителна информация може да намерите
тук.