Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ОП Регионално развитие

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие с цел подобряване на социално-икономическите условия в тези региони и преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС. Програмата е съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на регионалния потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по доход, заетост и качество на местната инфраструктура.
Управляващ орган на ОП “ Регионално развитие” e Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р. България чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”.
Обща цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Специфичните цели на програмата са:

 • Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие;
 • Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони;
 • Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност;
 • Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.
Цел: Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване на конкурентоспособността на регионите.
По приоритетна ос 1 се подкрепят следните операции:
Операция 1.1: Социална инфраструктура
Операция 1.2: Жилищна политика
Операция 1.3: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.4: Системи за устойчив градски транспорт
Приоритетна ос 2. Регионална и местна достъпност.
Цел: Да подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газо-снабдителните мрежи.
Дейностите по приоритетната ос са съсредоточени в 3 операции:
Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура
Операция 2.2 Информационни и комуникационни мрежи и услуги
Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси

Приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма.
Цел: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.
Дейностите по приоритета са концентрирани в 3 операции:
Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Операция 3.3 Национален туристически маркетинг
Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество.
Цел: Да се даде възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.
От всичко 264 общини в България 178 са малки и се характеризират с периферен статус. Ето защо тази приоритетна ос е насочена изключително към общините, които се намират извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност от инвестиции за стимулиране на развитието си.
Дейностите в приоритета са концентрирани в две операции:
Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
Цел: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата на СФ.
Дейностите по приоритета са концентрирани в три операции:
Операция 5.1 Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол
Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност
Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Бенефициенти по програмата са:

 • Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и агенции;
 • Общественодостъпни телецентрове в координация с ДАИТС;
 • Публични власти и сдружения с нестопанска цел;
 • Администрации на държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС;
 • Държавни здравни институции в координация с Министерство на здравеопазването, здравни заведения;
 • Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни институции;
 • Неправителствени организации с участието на общински власти.
 • Обществени компании за транспорт;
 • Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и неговите областни подразделения;
 • Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;
 • Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър;
 • Държавната агенция по туризъм;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения).

Допълнителна информация може да намерите тук.