Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за програмния период 2007 – 2013 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.
Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция, чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.
Обща цел на ПРСР е подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната. По програмата ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството - чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и много други дейности.
Мерките за финансово подпомагане по програмата са обединени в 4 приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос 1. Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори.
Бенефициенти: земеделски производители; полу-пазарни стопанства, млади фермери; организации на производители; лица, които са заети в селското и горското стопанство; собственици на гори вкл. техни сдружения – частни и общински; микро-, малки и средни предприятия от хранително-преработвателния сектор; институции или организации (публични или частни) осигуряващи консултантски услуги, професионално обучение и информационни дейности.
Мярка 111 „Професионално обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в земеделието и горите”
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Mярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”
Мярка 142 ”Създаване на организации на производители”
Мярка 143 „Консултантски услуги”
Приоритетна ос 2 . Подобряване на околната среда и селската природа - (управление на земята).
Бенефициенти: земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000.
Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”
Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”
Мярка 214 „Агроекологични плащания”
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
Приоритетна ос 3. Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.
Бенефициенти: Общини от селските райони (посочени в Приложение №6 на ПРСР): земеделски производители; микропредприятия; общини; юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица; образователни и квалифициращи институции;

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Мярка 322 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост"
Приоритетна ос 4. Лидер (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони"
Бенефициенти: Местни инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ.

Mярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”
Мярка 431-1 ”Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ”
Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи"

Допустимите кандидати по програмата са:

  • Земеделски производители/фермери;
  • Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;
  • Признати организации на производители;
  • Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
  • Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
  • Общини в селските райони;
  • Неправителствени организации и читалища;
  • Официално регистрирани религиозни институции;
  • Местни инициативни групи.


Допълнителна информация може да намерите
тук, тук, тук.