Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ОП Околна среда

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, разработени въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “Околна среда”, които ще намерят своята реализация и финансиране в рамките на този период.
Управляващ орган на ОП "Околна среда" е Министерството на околната среда и водите на Р. България чрез дирекция “Кохезионна политика за околна среда”.
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в Министерство на околната среда и водите.
Главна стратегическа цел на оперативна програмата “Околна среда” 2007-2013 г. е: подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Специфичните стратегически цели на програмата са:

 • Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;
 • Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
 • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалент жители и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.
Цел: Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната.
Приоритетна ос 2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.
Цели:
1. Подобряване на управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно депониране).
2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване на частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци.

Приоритетна ос 3. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Цел: Намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната.

Приоритетна ос 4. Техническа помощ.
Цел: Ефективно управление на ОП „Околна среда 2007-2013г.” с цел повишаване на капацитета за усвояване на в рамките на програмата.

Бенефициенти по програмата са: общински администрации; ВиК дружества; басейнови дирекции; регионални асоциации/сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ и МЗГ, които отговарят за управлението на съответно национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ; администрации, управляващи НАТУРА 2000; дирекции “Кохезионна политика за околна среда” и “Вътрешен одит” към МОСВ; Комитетът за наблюдение на ОП и подкомитетите към него; Комитетът за избор и координация на проекти; работни групи, създадени за целите на ОП; неправителствени организации.
Допълнителна информация може да намерите
тук.

 
ОП Регионално развитие

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие с цел подобряване на социално-икономическите условия в тези региони и преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС. Програмата е съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на регионалния потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по доход, заетост и качество на местната инфраструктура.
Управляващ орган на ОП “ Регионално развитие” e Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р. България чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”.
Обща цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Специфичните цели на програмата са:

 • Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие;
 • Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони;
 • Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност;
 • Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.
Цел: Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване на конкурентоспособността на регионите.
По приоритетна ос 1 се подкрепят следните операции:
Операция 1.1: Социална инфраструктура
Операция 1.2: Жилищна политика
Операция 1.3: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.4: Системи за устойчив градски транспорт
Приоритетна ос 2. Регионална и местна достъпност.
Цел: Да подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газо-снабдителните мрежи.
Дейностите по приоритетната ос са съсредоточени в 3 операции:
Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура
Операция 2.2 Информационни и комуникационни мрежи и услуги
Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси

Приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма.
Цел: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.
Дейностите по приоритета са концентрирани в 3 операции:
Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Операция 3.3 Национален туристически маркетинг
Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество.
Цел: Да се даде възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.
От всичко 264 общини в България 178 са малки и се характеризират с периферен статус. Ето защо тази приоритетна ос е насочена изключително към общините, които се намират извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност от инвестиции за стимулиране на развитието си.
Дейностите в приоритета са концентрирани в две операции:
Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
Цел: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата на СФ.
Дейностите по приоритета са концентрирани в три операции:
Операция 5.1 Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол
Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност
Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Бенефициенти по програмата са:

 • Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и агенции;
 • Общественодостъпни телецентрове в координация с ДАИТС;
 • Публични власти и сдружения с нестопанска цел;
 • Администрации на държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС;
 • Държавни здравни институции в координация с Министерство на здравеопазването, здравни заведения;
 • Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни институции;
 • Неправителствени организации с участието на общински власти.
 • Обществени компании за транспорт;
 • Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и неговите областни подразделения;
 • Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;
 • Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър;
 • Държавната агенция по туризъм;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения).

Допълнителна информация може да намерите тук.

 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е една от седемте оперативни програми, разработени въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя е основният програмен документ за провеждане на политика за икономическо и социално сближаване и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.
Управляващ орган по ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.
Общата цел на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" e развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел сте стимулират икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.
Специфичните цели на програмата са:

 • насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията;
 • подобряване на бизнес средата.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности.
Цел: Подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
1.1. Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост
1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура
Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:

 • български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации – както стартиращи така и съществуващи фирми;
 • обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.

Приоритетна ос 2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на българската бизнес среда.
Цел:
1. Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
2. Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.
3. Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията.
4. Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията
2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса
2.3. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите
Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:

 • предприятия от производствения сектор и сектора на услугите;
 • обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори;
 • обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер(и).

Приоритетна ос 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията.
Цел: Повишаване на инвестиционната активност и предприемачеството чрез развиване на специални финансови инструменти за финансиране от МСП. Предвидените инвестиции ще предложат нови възможности на МСП за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
3.1. Подкрепа за гаранционни фондове
3.2. Подкрепа за фондове за микро-кредитиране
3.3. Подкрепа за фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП (фондове за рисков капитал)
3.4. Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България
Приоритетна ос 4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.
Цел: Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях.
Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за предприятията и актуална информация за износа.
Осигуряване на съответствие на българския продукт с международните стандарти за качество.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:
4.1. Популяризиране на България като инвестиционна дестинация
4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари
4.3. Подобряване на инфраструктурата за сертифициране
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
Цел: Да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.
Бенефициенти по програмата са:
Научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; офиси за технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; новосъздадени стартиращи предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като микрокредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и технически надзор; Българският институт за стандартизация; Българският институт по метрология; обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация, сертификация и изпитване; управляващият орган на програмата; общини.

 
Оперативна програма "Техническа помощ"

Оперативна програма “Техническа помощ” e една от седемте оперативни програми, разработени въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Управляващ орган на ОП “Техническа помощ” e Министерството на финансите чрез отдел „Оперативна програма “Техническа помощ” към Дирекция “Управление на средствата от ЕС”.
Общата цел на оперативна програма “Техническа помощ” е по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, усвояването и оценката на структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013г.
Специфичните цели на програмата са следните:

 • Укрепване на необходимия капацитет и функционирането на централните и местни административни структури, участващи в усвояването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
 • Увеличаване на информираността и общественото разбиране относно ефективното и ефикасно използване на структурните фондове и Кохезионния фонд в България.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Осигуряване на подкрепа за изпълнението на ОП”Техническа помощ”.
Цел: Осигуряване на ефективност на изпълнението на ОПТП.
Приоритетна ос 2. Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение.
Цел: Да осигури ефикасно управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.
Приоритетна ос 3. Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.
Цел:
1. Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС.
2. Съдействие за по-добро разбиране на целите на националните приоритети за развитие през периода 2007-2013г., на стратегията за развитие, определена в Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, както и на напредъка до настоящия момент.
3. Спомагане за по-добро разбиране на важността на помощта от Общността за превръщането на България в държава с висок стандарт на живот и широка обществена информираност относно съдържанието, прилагането, механизмите на действие и усвояването на СКФ чрез представяне на условията и параметрите за финансиране на проекти по европейските фондове.
4. Осигуряване на подходящи стратегически и сравнителни данни през целия период 2007-2013г., както и документи за планиране на стратегическо ниво (не по сектори)за 2014-2020г.
5. Подпомагане на създаването и функционирането на 28 информационни центъра за кохезионната политика в България.
Бенефициенти по програмата са:
Централното координационно звено; сертифициращият орган (дирекция “Национален фонд” към МФ); одитиращият орган (дирекция “Одит на средствата от ЕС” към МФ); управляващият орган на ОПТП (отдел „Техническа помощ” към дирекция “Управление на средствата от ЕС” в МФ); Комитетът за наблюдение на ОПТП; управляващите органи на другите оперативни програми; комитети за наблюдение; държавни институти и агенции за анализи и/или статистически институти, участващи в НПР, НСРР, оперативните програми, Националната програма за реформи; общините; областните управи.
Допълнителна информация може да намерите
тук.

 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.
Управляващ орган на ОП “ Развитие на човешките ресурси” e Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.
Специфичните цели на програмата са:
* Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
* Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
* Повече социален капитал, партньорство и мрежи и развитие на социалната икономика.
Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването.
Цел: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.
Приоритетна ос 2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите.
Цел: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Цел: Повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение.
Цел: По-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.
Приоритетна ос 5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика.
Цел: Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.
Приоритетна ос 6. Повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги.
Цел: Подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги.
Приоритетна ос 7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.
Цел: Изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.
Бенефициенти по програмата са:
* институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за информиране и професионално обучение, образователни и обучаващи институции и организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения;
* доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни заведения, институции, действащи в сферата на социалните и здравни услуги, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински университети;
* предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, НПО, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството, ресурсни центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на национално и регионално равнище;
* Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център, Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация и документация, Център за информационно осигуряване на образованието;
* общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, представители на различни общности;
* институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП “ Развитие на човешките ресурси”.
Допълнителна информация може да намерите
тук.

 
Оперативна програма "Административен капацитет"

Оперативна програма "Административен капацитет" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския социален фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Управляващ орган на ОП "Административен капацитет" е Министерството на държавната администрация и административната реформа чрез дирекция “Управление на проекти и програми”.
Стратегическата цел на оперативна програма "Административен капацитет” е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.
Специфичните цели на програмата са:

 • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;
 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;
 • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Добро управление.
Цел: Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
Приоритетна ос 2. Управление на човешки ресурси.
Цел: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.
Приоритетна ос 3. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление.
Цел: Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.
Приоритетна ос 4. Техническа помощ.
Цел: Висока усвояемост на средствата от ЕСФ за постигане на целите на ОПАК.
Бенефициенти по програмата са:
Държавната администрация на всички нива; Министерство на държавната администрация и административната реформа; органите на съдебната власт (съд, следствие, прокуратура); Министерство на правосъдието; Министерство на финансите; Министерски съвет; дирекция “Управление на проекти и програми” към МДААР; Институтът по публична администрация и европейска интеграция; Националният институт на правосъдието; Националната агенция за приходите; Държавната агенция по туризъм; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Омбудсман; Агенцията по вписванията; Агенцията за обществени поръчки; Комисията за защита на конкуренцията; Централният професионален регистър; структурите на гражданското общество; местни обществени посредници; Институт по психология – МВР.
Допълнителна информация може да намерите
тук.

 
Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за програмния период 2007 – 2013 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.
Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция, чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.
Обща цел на ПРСР е подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната. По програмата ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството - чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и много други дейности.
Мерките за финансово подпомагане по програмата са обединени в 4 приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос 1. Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори.
Бенефициенти: земеделски производители; полу-пазарни стопанства, млади фермери; организации на производители; лица, които са заети в селското и горското стопанство; собственици на гори вкл. техни сдружения – частни и общински; микро-, малки и средни предприятия от хранително-преработвателния сектор; институции или организации (публични или частни) осигуряващи консултантски услуги, професионално обучение и информационни дейности.
Мярка 111 „Професионално обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в земеделието и горите”
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Mярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”
Мярка 142 ”Създаване на организации на производители”
Мярка 143 „Консултантски услуги”
Приоритетна ос 2 . Подобряване на околната среда и селската природа - (управление на земята).
Бенефициенти: земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000.
Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”
Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”
Мярка 214 „Агроекологични плащания”
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
Приоритетна ос 3. Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.
Бенефициенти: Общини от селските райони (посочени в Приложение №6 на ПРСР): земеделски производители; микропредприятия; общини; юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица; образователни и квалифициращи институции;

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Мярка 322 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост"
Приоритетна ос 4. Лидер (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони"
Бенефициенти: Местни инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ.

Mярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”
Мярка 431-1 ”Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ”
Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи"

Допустимите кандидати по програмата са:

 • Земеделски производители/фермери;
 • Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;
 • Признати организации на производители;
 • Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
 • Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
 • Общини в селските райони;
 • Неправителствени организации и читалища;
 • Официално регистрирани религиозни институции;
 • Местни инициативни групи.


Допълнителна информация може да намерите
тук, тук, тук.

 
Оперативна програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007-2013 г.

Стратегическата визия за сектор „Рибарство” е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.
В настоящата Оперативна програма са описани политиките и приоритетите за развитие на сектор “рибарство” – риболов и аквакултура, както и районите на действие на рибарските групи, които ще получат финансиране от Европейския фонд по рибарство. Оперативната програма (както и Националният стратегически план за развитие на рибарството и аквакултурите) обхваща период на програмиране от седем години 1 януари 2007 г. – 31 декември 2013 г.
Управляващ орган на ОПРА е Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на Република България
Стратегически цели на ОПРА:
Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на сектор “Рибарство”;
Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство;
Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях;
Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибарството на ЕС.
Проиритетни оси:
Приоритетна ос 1. Мерки за приспособяване на българския риболовен флот.
Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности
Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов
Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота
Бенефициенти по Приоритетна ос 1 могат да бъдат: Юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.
Приоритетна ос 2. Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата
Мярка 2.2. Аква-екологични мерки
Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя
Мярка 2.4. Мерки за опазване здравето на животните
Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми
Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
Бенефициенти по Приоритетна ос 2 могат да бъдат: Физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.
Приоритетна ос 3. Мерки от общ интерес.
Мярка 3.1. Колективни дейности
Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки
Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании
Мярка 3.5. Пилотни проекти
Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова
Бенефициенти по Приоритетна ос 3 могат да бъдат: Публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.
Приоритетна ос 4. Устойчиво развитие на рибарските области
Мярка 4.1. Развитие на рибарските области:
– Подмярка 4.1.А. Финансова подкрепа за прилагане местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи
– Подмярка 4.1.Б. Помощ за осъществяването на съвместни дейности
Приоритетна ос 5. Техническа помощ
Допълнителна информация може да намерите
тук.