Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Процедура за подбор на проекти по схема "Безопасен труд"
Вторник, 02 Октомври 2012 16:18

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. Повече информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp