Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Полезни връзки

www.globalgap.org - GlobalGAP
http://www.iso.org/iso/home.html - Interntional Organization for Standartization
http://www.ifs-certification.com – IFS
http://www.sa-intl.org/ - Social Accountability International
http://www.brcglobalstandards.com/GlobalStandards/Home.aspx - BRC Global Standartds
www.eufunds.bg - Структурни фондове на ЕС -Единен информационен портал
www.ec.europa.eu - Официален сайт на Европейската Комисия
www.ec.europa.eu/.../esf/ - Официален сайт на Европейския социален фонд
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm – Европейска комисия, представителство в България
www.mzh.government.bg - Министерство на земеделието и храните на Р. България
www.dfz.bg - Държавен Фонд Земеделие
www.agriacad.bg - Селскостопанска академия
http://ophrd.government.bg/ - Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"
http://ope.moew.government.bg/ - Оперативна Програма "Околна среда"
http://www.bgregio.eu/ - Оперативна Програма "Регионално развитие"
http://www.opcompetitiveness.bg/ - Оперативна програма "Конкурентоспособност"
http://www.opac.government.bg/ - Оперативна програма "Административен капацитет"
http://www.prsr.bg/ - Програма за развитие на селските райони
http://oprsr.government.bg/ - Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg - Биологично земеделие
www.naas.government.bg - Национална служба за съвети в земеделието
www.nsm.government.bg – Национална селска мрежа
http://www.mi.government.bg/bg - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р. България
http://www.azpb.org/ - Асоциация на земеделските производители в България
http://www.stenli.net/nsrz/main.php - Национална служба за растителна защита
http://www.babh.government.bg/ - Българска Агенция за Безопасност на Храните