Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Полезна информация
ВАЖНО!!!

 „Булгап“ ЕООД предлага 20% отстъпка от цената на консултантската услуга при подписване на договор до края на годината!!! 

 
ВАЖНО! Започва прием на проектни предложения по мерки 311 и 312 от ПРСР
Понеделник, 29 Април 2013 14:20

От 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът им е, съответно, 46 млн. евро и 25,5 млн. евро.

Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като  строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект.

По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия. Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони.

В рамките на приема не се подпомагат проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници!За допълнителна информация относно възможните дейности, които могат да се финансират по отворените за прием мерки, не се колебайте да се свържете с нас!

Източник: http://www.prsr.bg/ 

 
Нови, преференциални цени за разработване на системи по ЕN 15038:2006
Петък, 15 Февруари 2013 12:24

„Булгап“ ЕООД обявява преференциални цени за всички клиенти, сключили договор за разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Система за управление на преводаческите услуги, съгласно изисквания на стандарта EN 15038:2006. Стойността на консултантската услуга  е 700лв. без ДДС при подписване на договор до 28.02.2013г.!!!

С решение на Министерство на външните работи с №95-00-152, от 31.05.2012г.,  се предвижда от първи юли 2013г. всички преводачески агенции при сключване на договор с МВнР за извършване на официални преводи да имат внедрена и сертифицирана система, съответстваща на изисквания на стандарта EN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”. Този стандарт определя изискванията за качество при писмените преводи. В него са определени изискванията към човешките и техническите ресурси, условията на рамковите споразумения с подизпълнителите, документооборота, управлението на проектите и тяхното качество и условията за преглед на превода от втора страна. Стандартът спомага за определянето и коректното описване на цялата дейност по предоставяне на преводачески услуги, като същевременно предлага набор от процедури и добри практики, които биха могли да бъдат включени във всички аспекти на процеса на превод.

 

 
Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”
Петък, 16 Ноември 2012 15:57

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”

Днес 12.11.2012 г., Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”(в качеството си на Договарящ орган), обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”. Конкретни бенефициенти по горепосочената процедура са община Бургас, община Видин, община Девня и община Дупница.

За повече информация: ophrd.government.bg/view_doc.php/6188

 
ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111
Петък, 16 Ноември 2012 15:45

ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111

Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

http://prsr.government.bg/

 
Процедура за подбор на проекти по схема "Безопасен труд"
Вторник, 02 Октомври 2012 16:18

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. Повече информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp

 

 
Важно! Заповед за определяне на период на прием по мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства"

 

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121``Модернизация на земеделските стопанства`` от ПРСР от 30.07.2012г., 09.00 часа за начална дата за прием на заявления за подпомагане за инвестициите, посочени в т.1 и т.2. Приемът на заявления приключва на 28.08.2012г., 17.30 часа.

Към Заповедта: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1342663090.pdf

Източник: http://prsr.government.bg/index.php/bg/

 

 
Обявена е процедура BG161РО 003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

продължава>
 
Информация във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 121 и предстоящото отваряне на мярката

Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно насочвани към кандидати с проектни предложения, включващи инвестиции насочени към:

продължава>
 
Официално съобщение относно остатъчните вещества от амониеви соли

Официално съобщение относно остатъчните вещества от амониеви соли – публикувано на 11.07.2012г. от Секретариата на GlobalG.A.P.

Чрез настоящото съобщение предоставяме актуална информация за откриването на амониеви соли (четвъртични амониеви съединения) в плодовете и зеленчуците, особено в тези, доставяни в Германия.

продължава>
 
ЕК одобри създаването на Гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони

Европейската комисия одобри създаването на Гаранционен фонд, който ще ускори изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

продължава>
 
Откриват главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 80/27.04.2012г. считано от 01.05.2012г. всички функции на ИАНМСП като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност“ преминават към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ.

продължава>
 
Полезни връзки

www.globalgap.org - GlobalGAP
http://www.iso.org/iso/home.html - Interntional Organization for Standartization
http://www.ifs-certification.com – IFS
http://www.sa-intl.org/ - Social Accountability International
http://www.brcglobalstandards.com/GlobalStandards/Home.aspx - BRC Global Standartds
www.eufunds.bg - Структурни фондове на ЕС -Единен информационен портал
www.ec.europa.eu - Официален сайт на Европейската Комисия
www.ec.europa.eu/.../esf/ - Официален сайт на Европейския социален фонд
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm – Европейска комисия, представителство в България
www.mzh.government.bg - Министерство на земеделието и храните на Р. България
www.dfz.bg - Държавен Фонд Земеделие
www.agriacad.bg - Селскостопанска академия
http://ophrd.government.bg/ - Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"
http://ope.moew.government.bg/ - Оперативна Програма "Околна среда"
http://www.bgregio.eu/ - Оперативна Програма "Регионално развитие"
http://www.opcompetitiveness.bg/ - Оперативна програма "Конкурентоспособност"
http://www.opac.government.bg/ - Оперативна програма "Административен капацитет"
http://www.prsr.bg/ - Програма за развитие на селските райони
http://oprsr.government.bg/ - Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg - Биологично земеделие
www.naas.government.bg - Национална служба за съвети в земеделието
www.nsm.government.bg – Национална селска мрежа
http://www.mi.government.bg/bg - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р. България
http://www.azpb.org/ - Асоциация на земеделските производители в България
http://www.stenli.net/nsrz/main.php - Национална служба за растителна защита
http://www.babh.government.bg/ - Българска Агенция за Безопасност на Храните