Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
CE маркировка

CE маркировката представлява знак за съответствие , поставян върху определени продукти, предназначени за европейския пазар, който декларира, че продуктите отговарят на европейските изисквания за безопасност.

Буквите "CE" са съкращение от френския израз "Conformité Européene", който означава "Европейско съответствие".
  

CE маркировката играе ролята на “Европейски паспорт”. Целите, които изпълнява, са следните:

 • CE маркировката върху даден продукт е декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания от съответното Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда. Това са т.нар. “Продуктови директиви” – в тях се съдържат “съществените изисквания” и/или “техническото ниво” и “Хармонизираните стандарти”, на които трябва да отговаря продукта. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (Европейски документи за стандарти или хармонизация), които са установени от няколко Европейски агенции по стандартите (CEN - European Committee for Standardization - Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC - European Committee for Electro-technical Standardization - Европейски комитет за електротехническа стандартизация, и др.).
 • CE маркировката върху продуктите показва на служителите в съответните министерства и ведомства, че продуктът може да се въведе законно на пазара в страната.
 • CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия) - това прави общо 28 държави.
 • CE маркировката върху продукта позволява изтеглянето на продуктите, които не съответстват на нормите от страна на митническите и мониториращите органи.

Следните продуктови категории изискват CE маркировка:

 • електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението;
 • обикновени съдове под налягане;
 • детски играчки;
 • строителни продукти;
 • електромагнитно оборудване;
 • машини;
 • лични предпазни средства;
 • везни с неавтоматично действие;
 • активни имплантируеми медицински изделия;
 • газови уреди;
 • нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво;
 • взривни вещества с гражданско предназначение;
 • медицински изделия;
 • оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
 • плавателни съдове с развлекателна цел;
 • асансьори;
 • съоръжения под налягане;
 • диагностични медицински изделия in vitro;
 • радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване;
 • въжени линии за превоз на хора;
 • измервателни уреди.