Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
FSC

FSC е стандарт, изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council след решение на така наречения Earth Summit в Рио де Жанейро през 1992 г. Там се оповестява, че един от световните екологични проблеми е опазването на горите. Стандартът FSC е въведен, за да има общоприето понятие и норма за термина „добре стопанисвана гора”. Стандартът FSC се прилага в около 80 страни. Към началото на 21 век покриването на изискванията на стандарт FSC е едно от най-ефикасните решения за това в горите да има реален контрол и да се ограничава незаконната сеч.
Сертификатът FSC гарантира на крайния потребител, че дървесината и дървесните продукти произхождат от горски масиви, които са проверени и оценени съгласно социални, икономически и екологични критерии и отговарят на изискванията на Forest Stewardship Council - FSC.
10-те критерия на Forest Stewardship Council - FSC:
Критерий 1: Спазване на законите и на принципите на FSC - стопанисването на гората се извършва в рамките на всички национални закони и международни договори и споразумения, които страната е подписала. С това принципите на FSC са изпълнени.
Критерий 2: Претенции за собственост, права за използването на земя и отговорностите - дългосрочни претенции за собственост и права за ползване на земни и горски ресурси следва ясно да се дефинират, документират и правно да се обезпечат
Критерий 3: Права на местните народностни групи - да се признаят и респектират записани и обичайни права на местните народностни групи относно собствеността, ползването и стопанисването на земя, територии и ресурси
Критерий 4: Взаимоотношения и права на работниците / работничките - Стопанисването на гората трябва дългосрочно да запазва и да увеличава социалното и икономическо благополучие на работещите в гората и на местните общности
Критерий 5: Полза от гората : Стопанисването на гората насърчава ефективното ползване на множество продукти и услуги на гората, така че тя е доходоносна в дългосрочен план и предоставя широк спектър от екологични и социални предимства
Критерий 6: Влияния върху околнато среда - стопанисването на гората трябва да запазва биологичното многообразие и спадащите към това ценности, водни ресурси, почви, а така също и уникални и чувствителни екологични системи и ландшафти и с това да обезпечи екологичните функции и целостта на гората
Критерий 7: Планове за стопанисване - Следва да се състави дългосрочен план съобразен с интензивността и обхвата на планираното стопанисването на гората, който да се реализира и да се изпълнява последователно. Той съдържа най-дългосрочните цели на развитие и средствата за тяхното реализиране
Критерий 8: Надзор и преценка - Следва да се създаде контрол съобразен с обема и интензивността на стопанисването на гората, с който да се оценява състоянието на гората, доходността на добитите горски продукти, търговските и преработвателни вериги, дейността по стопанисването, а така също и тяхното екологично и социално влияние
Критерий 9: Опазване на близки до природата гори - Гори близки до природата залесени гори и местности с голямо значение за околната среда, социалния живот и култура следва да бъдат запазени. Такива места не могат да бъдат подменяни с дървесни плантации или с други форми на използване на терена
Критерий 10: Дървесни плантации - Плантациите следва да бъдат планирани и стопанисвани в хармония с принципите и критериите 1- 9 и принципите на критерий 10. Плантациите могат да бъдат обществено полезни и да допринасят за задоволяване на световните нужди от горски продукти. Те трябва да допълват природните гори, а не да ги заменят. Те трябва да намалят натиска върху природните гори.