Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за GLOBALG.A.P.

alt

GLOBALG.A.P. e частна схема, която предлага доброволни стандарти за внедряване и сертификация на Добри селскостопански практики навсякъде по света. Основната цел на Стандарта GLOBALG.A.P. е да се установи единен, международно признат стандарт за Добри селскостопански практики, приложим към широка гама селскостопански продукти и подходящ за внедряване в глобален мащаб.

Сертификацията, съгласно GLOBALG.A.P., обхваща целия процес на производство на селскостопанската продукция – от контрола върху посадъчния материал/отглежданите животни до получаването на непреработени продукти от тях.

Поради продуктите, които попадат в обхвата на този стандарт, той е най-приложимият в регионален и глобален мащаб. В света, а в последно време и за търговските вериги в България, наличието на сертификат спрямо изискванията на GLOBALG.A.P. е допълнителна гаранция за качеството и безопасността на аграрната продукция, и доказателство за ефективно прилагани Добри практики.

Все по-често globalgap сертификацията е задължително изискване за износ на земеделска продукция от страна на чуждестранни клиенти и най-вече изискване при износ на плодове и зеленчуци.

 

 

GLOBALG.A.P. включва следните стандарти:

Интегрирано управление на фермите (IFA, ver.4.0-1) –  включва изискванията, приложими за:

 • Растителни култури
 • Плодове и зеленчуци;
 • Зърнени култури;
 • Кафе и чай;
 • Цветя и декоративни растения
 • Животновъдство
 • Преживни животни
 • Едър рогат добитък и овце;
 • Млекодайни животни;
 • Телета и говеда;
 • Свиневъдство;
 • Домашни птици;
 • Пуйки
 • Аквакултури
 • Производство на комбинирани фуражи (CFM);
 • Транспорт на животни (АТ);
 • Растителен посадъчен материал (РРМ);
 • Оценка на риска на социалните дейности (GRASP);
 • Верига на доставките (COC).
Областите, покрити от модулите за сертификация на плодове и зеленчуци, обхващат:

 •  Управление на производствените участъци;
 •  Безопасност на работещите;
 •  Управление на отпадъците;
 •  Опазване на околната среда;
 •  Интегрирана борба с вредителите;
 •  Осигуряване на проследимост на произвежданата продукция;
 •  Контрол върху качеството на използвания посадъчен материал;
 •  Използването на торове и препарати за растителна защита;
 •  Поддържане на използваната селскостопанска техника;
 •  Осигуряване на хигиенни условия при прибиране и обработка на продукцията;
 •  Контрол върху безопасността на произвежданата продукция чрез прилагане на принципите на НАССР.

Ползите от внедряването на Стандарта включват:

 •  Намаляване на рисковете за безопасността на храните;
 •  Повишаване доверието на клиентите в предлаганите продукти;
 •  Повишаване на конкурентноспособността на българските и международните пазари;
 •  Улесняване на свободната търговия;
 •  Подобряване на имиджа на организацията – производител.