Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
НАССР

Анализ на опасностите контрол на критичните точки или т.нар. НАССР  (Hazard Analysis and Critical Control Point)

 

Началото на НАССР датира от 1959 г. и е свързано с космическата програма на НАСА (САЩ) за осигуряването на безопасна храна за астронавтите и представлява система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител.

НАССР  (Hazard Analysis and Critical Control Point) в буквален превод означава Анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Критичните точки представляват  точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човешкия организъм. Ако контролът в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Именно наличието на внедрена и сертифицирана HACCP система осигурява това да не се случи.

Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт. HACCP e приложим за производители, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, фирми, произвеждащи хранителни стоки, търговци, фирми, складиращи храни и производители на животинска храна и добавки.

Научно обоснованият  систематичен подход , наложен от системата НАССР се концентрира  върху предотвратяване възникването на рискови фактори. .Превенцията залегнала в основата на системата на НАССР,има два ключови елемента:

1.Предвиждане на проблема.

2.Разработване на НАССР план.

НАССР системата се основава на седем принципа, които са международни HACCP принципи:

Принцип 1.Анализиране на опасностите.

Принцип 2.Идентифициране на критичните контролни точки (ККТ) в процеса.

Принцип 3.Установяване и въвеждане на критични граници за всяка ККТ.

Принцип 4.Установяване на система за наблюдение (мониторинг) на ККТ.

Принцип 5.Определяне на коригиращи действия.

Принцип 6.Въвеждане на процедури за проверка (верификация) на НАССП.

Принцип 7.Документиране на НАССР системата и записи.

HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни.САЩ,страните членки на европейския съюз и много други страни в световен мащаб използват НАССР като основа за разработване на нормативни разпоредби,регулиращи дейността в хранително-вкусовата индустрия.

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са:

  • Дава превантивен подход за контрола безопасността на храните чрез предвиждане и предотвратяване  възникването опасности за храните, отколкото тестване и изпитване на крайния продукт    ;
  • Прилагане на стриктен контрол върху значимите за безопасността на храните технологични процеси;
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните ;
  • Гарантира ви, че отговаряте на всички изисквания на закона ;
  • Дава  добра организация за производството, складиране, дистрибуция и реализация на безопасна храна ;
  • Предлага добра организация на персонала, като насърчава екипната работа и повишава ефективността ;
  • Осигурява адекватно обучение на работниците за производство на безопасни хранителни продукт.

В България със Закона за храните всеки, който произвежда, обработва, съхранява или предлага хранителни продукти или напитки се задължават да има въведена системата HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи.

 

В