Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за IFS Logistic

  IFS Logistic – Международен стандарт, приложим към логистичните дейности, свързани с храни.

  Целта на стандарта IFS Logistic е да има прозрачни правила и отговорност за безопасно транспортиране и складиране на храните по цялата международна логистична верига.
Търговците искат да бъдат сигурни, че купуваните от тях продукти са транспортирани, складирани, обработвани и пр. съобразно установените спецификации за опазване на качеството и безопасността, без да причиняват вреди за сметка на търговците или да водят до, или да предпоставят заплахи за здравето и живота на хората при консумация.

  Въведени са “контролни точки”, които характеризират способността на логистичния оператор да опазва качеството и да защитава безопасността. Състоянието на контролните точки се проверява чрез одит от квалифицирани одитори. Докладът от одита има канонизирана форма и отразява точните и аргументирани оценки по всички контролни точки, така както одиторите са ги оценили в деня на одитирането. Прозрачността на докладите от одита помагат за увеличаване на надеждността на всички процеси по логистичната верига и води до повишаване на доверието към операторите.

  IFS Logistic покрива логистичните процеси (транспортиране, складиране, съхранение, натоварване, претоварване, разтоварване, разфасоване, преопаковане, дистрибутиране), всички логистични канали (по земя, въздух или вода) и всички състояния на храните (замразени и незамразени, с или без охлаждане; насипни и пакетирани, палетизирани).