Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 14001:2004

ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление на околната среда, приложим за организации от всички сектори. Стандартът поставя изисквания за идентифициране, мониторинг и управление на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Структурата на стандарта улеснява интегрирането на Системата за управление на околната среда (СУОС) със Системата за управление на качеството и други системи за управление.

Чрез внедряване, поддържане и постоянно подобряване на СУОС организациите идентифицират, следят и управляват екологичните си аспекти (значимите си въздействия върху околната среда) и така свеждат вредните си въздействия върху околната среда до допустими равнища.

ISO 14001 все по-често се използва като средство за повишаване на доверието на заинтересованите страни към СУОС на организациите. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за устойчивото му развитие. Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за поддържане на система за опазване на околната среда с цел управление на техните въздействия върху околната среда, като отчитат политиката си по опазване на околната среда и приложимите законови и други външни изисквания.


  Какво осигурява сертификацията по ISO 14001?

Сертификацията гарантира, че СУОС на организацията е подходяща за нейния предмет и за нейните продукти, услуги и дейности и че отговаря на изискванията на ISO 14001.

За сертификация по ISO 14001 организацията трябва да демонстрира че:
• е определила политика по отношение на околната среда, подходяща за характера и мащаба на въздействията на нейните дейности, продукти и услуги върху околната среда
• е определила екологичните аспекти от дейности, продукти и услуги, които може да управлява и/или да им влияе. Определила е тези, които имат значимо въздействие върху околната среда (включително онези, които се извършват от нейни доставчици и подизпълнители)
• има внедрени процедури за идентифициране на приложимите законови и други външни изисквания с цел да определя как те се прилагат към екологичните аспекти и да поддържа тази информация актуална
• е внедрила ефективно управление с цел да постига ангажимента си за съответствие с приложими законови и други външни изисквания
• има дефинирани цели по отношение на околната среда и те са измерими, когато това е възможно
• тези цели отчитат приложимите законови и други външни изисквания за всеки значим екологичен аспект
• има разработени и се изпълняват програми за постигане на тези цели (програми за мониторинг, превенция и подобрения на значимите аспекти)
• гарантира, че персоналът, работещ за нея или от нейно име, е запознат с изискванията на СУОС и е компетентен да върши дейности, които оказват или могат да окажат значимо въздействие върху околната среда
• има внедрени процедури за вътрешна комуникация, както и за контакт и информиране на външни заинтересовани страни
• гарантира, че дейностите, свързани със значимите екологични аспекти, се извършват в дефинирани и управляеми условия и че ключовите характеристики, които могат да имат съществено въздействие, се наблюдават и управляват
• е внедрила и (където е възможно) е изпробвала процедурите за действие при аварийни ситуации, които биха имали ефект върху околната среда
• периодично оценява съответствието си с приложимите законови и други външни изисквания
• работи за предотвратяване на несъответствията и има внедрени процедури за корекции при възникнали несъответствия и за анализ на причините за такива несъответствия и предприемане на коригиращи действия за предотвратяване на тяхната повторна поява
• е внедрила процедура за вътрешни одити и за преглед на системата от ръководството

Предимства на сертифицираните системи за управление на околната среда.
В рамките на дефинирания обхват на сертификация, организация със сертифицирана СУОС управлява своите въздействия върху околната среда и демонстрира своята ангажираност за:
• предотвратяване на замърсявания с отпадъци и други вредни емисии
• икономично използване на невъзстановяеми и дефицитни природни ресурси
• изпълнение на приложимите законови и други външни изисквания
• минимизиране на риска при екологични инциденти
• непрекъснато развитие на системата за управление на околната среда, за да се постигнат подобрения в цялостните резултати от дейността на организацията
Чрез сертификацията по ISO 14001 организациите доказват и демонстрират своята отговорност и приносът към това околната среда да бъде опазена за бъдещи поколения.
Организациите със сертифицирани системи за управление на околната среда получават по-добър търговски имидж, по-високо доверие от инвеститорите и по-стабилно присъствие на пазара.
Намаляването на отпадъците и другите вредни емисии и подобреният контрол върху изразходването на суровините и енергията водят до по-малки разходи и съответно увеличават печалбата.