Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 15189

ISO 15189 е международен стандарт, базиран на ISO 17025 и ISO 9001, който определя изискванията за качество и компетентност на медицинските лаборатории.

Стандартът е предназначен за медицински лаборатории, които създават своя Система за управление на качеството и оценяващи своята компетентност, а също за органи за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на медицинските лаборатории.

Услугите на медицинските лаборатории са от съществено значение за грижите за пациентите. Те трябва да са в състояние да посрещат нуждите на всички пациенти, а също и на клиничния персонал отговорен за тях.

Тези услуги включват установен ред за приемане и подготовка на пациенти, вземане на проби, транспортиране, съхранение, обработка и изследване на клиничните проби, интерпретиране на резултатите от лабораторните тестове, докладването им и осигуряването на консултации за пациентите, като се вземат предвид съображенията за безопасност и етиката в медицинската лабораторна практика.

Всяка лаборатория трябва също да осигури подходящи условия в образователен и научен аспект за своя специализирания персонал.
Съответствието с изискванията на този стандарт не означава, че функциониращата в лабораторията система за управление на качеството, отговаря на всички изисквания на ISO 9001. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация.