Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 17025

ISO 17025 е международен стандарт, който определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Стандартът е приложим за изпитвания и калибрирания, които са извършени на база стандартизирани и нестандартизирани методи, както и вътрешно лабораторни (разработени от лабораториите) такива.
 

Стандартът допуска да се направят изключения по определени точки, чиито изисквания не се прилагат, когато лабораторията не извършва някои от дейностите (напр. вземането на извадки, разработване/усъвършенстване на нови методи).
 

 Когато лабораториите за изпитване и калибриране са в съответствие с този международен стандарт, внедрената система за управление на качеството на дейностите им по изпитване и калибриране ще удовлетворяват и принципите на ISO 9001. ISO 17025 определя изисквания, свързани с техническата компетентност на лабораториите, които не се съдържат в ISO 9001. В този смисъл, организации, притежаващи собствени лаборатории, могат да приложат интегрирана Система за управление – ISO 9001 за цялата организация и ISO 17025 за лабораторията.
ISO 17025 е приложим за всички лаборатории, независимо от числеността на персонала или обхвата на тяхната дейност за изпитване и калибриране. Този стандарт е приложим и за лаборатории, които извършват изпитвания и калибрирания по отношение контрола и сертификацията на продукти.