Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 20000:2005

ISO/IEC 20000 - Системи за управление на IT услугите
Днес, от доставчиците на IT услуги непрекъснато се изисква да предоставят висококачествени услуги на минимална цена. ISO/IEC 20000 намалява оперативния риск, удовлетворява договорните изисквания и демонстрира качество на предоставяните услуги на оптимизирана цена.

ISO/IEC 20000:2005, Информационни технологии – Управление на услугите, е разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора. Стандартът се базира на стандарта BS 15000 и е разработен в две части:

• Част 1: Спецификация, съдържа изискванията за управление на IT услугите и се отнася за тези, които отговарят за внедряването и поддържането на Системата за управление на IT услугите
• Част 2: Практически код, представлява ръководство за подобряване на услугите и одитиране на Системата за управление на IT услугите
ISO/IEC 20000 интегрира процесния подход, който е в основата на ISO стандартите за системи за управление – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 – и включва цикъла Планирай – Направи – Провери – Действай (цикъл на Деминг)(PDCA) и изискването за непрекъснато усъвършенстване.

Съгласно изискванията на ISO 20000 организацията трябва непрекъснато да подобрява предоставяните IT услуги, като:
• Събира и анализира данни за измерване и бенчмаркинг на способността на организацията да предоставя услуги и да управлява процесите по предоставяне на услугите;
• Идентифицира, планира, и прилага подобрения;
• Се консултира с всички заинтересовани страни;
• Установява цели за подобрение в качеството, разходите и използването на ресурсите;
• Взема предвид входна информация за подобрения във всички процеси в организацията;
• Измерва, докладва и комуникира подобренията;
• Преглежда политиките по управление на услугите, процесите, процедурите и плановете;
• Гарантира, че всички одобрени дейности се извършват и предоставят и че постигат желаните резултати.

ISO/IEC 20000 може да се използва от:

• бизнес, който има намерение да предлага услугите си;
• бизнес, който изисква последователен подход от всички доставчици на услуги в дадена верига на доставки;
• доставчици на услуги за измерване степента на управление на техните IT услуги;
• като основа за независима оценка;
• организация, която има нужда да демонстрира способността си да предоставя услуги, които отговарят на изискванията на клиентите, и
• организация, стремяща се да подобри услугата чрез ефикасно прилагане на процеси за наблюдение и подобряване качеството на услугата.

Внедряването на Системата за управление на IT услугите ще осигури спестяване на средства, ще увеличи производителността и ще подобри предоставяните услуги.

По отношение на сигурността на информацията, стандартът ISO 20000 съдържа препратка към стандарта ISO 27001. Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO 20000, ISO 27001 и ISO 9001.