Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 22000:2005

  ISO 22000 определя изискванията към Системата за управление на безопасността на храните (СУБХ). Стандартът е приложим за всички организации от хранителната верига.

  ISO 22000 включва изискванията на НАССР – системите и тези на Добрите производствени и хигиенни практики (наречени пререквизитни програми). Добавени са процесите за осъществяване на ефективна вътрешна и външна комуникация по отношение безопасността на продукта, както и начините за непрекъснато усъвършенстване на СУБХ. Целта на стандарта е хармонизиране на изискванията за безопасност на храните в международен мащаб. Прилагането на този стандарт гарантира също така и спазването на приложимите към дейността на организациите регулаторни изисквания.

  Структурата на ISO 22000 е сходна с тази на другите ISO стандарти (ISO 9001, ISO 14001), което улеснява в много голяма степен въвеждането на Интегрирани системи за управление.