Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
ISO 22716:2008

Този международен стандарт дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти.
Тези указания обхващат аспекти, свързани с качеството на продукта, но като цяло не включват аспекти, свързани с безопасността на персонала, работещ в завода и с опазване на околната среда. Въпросите, свързани с безопасността и околната среда са присъщи отговорности на дружеството и може да се регулират от местно законодателство и нормативни актове.
Тези указания осигуряват ръководство относно Добрата производствена практика за козметичните продукти. Тези указания са разработени, за да се вземат предвид в козметичната индустрия, като се отчитат специфичните потребности на този сектор. Тези указания предлагат организационни и практически съвети за управление на човешките, техническите и административните фактори, които оказват влияние върху качеството на продукта.
Тези указания са създадени, за проследяване на потока продукти от получаването до експедирането им. Допълнително, за да се изясни пътят за постигане целите на този документ, е прибавен “принцип” към всеки главен раздел.
Добрата производствена практика представлява практическа разработка на идеята за осигуряване на качеството чрез описване на дейностите в предприятието и която се основава на добре обосновано точно решение и оценяване на риска. Цел на тези указания за GMP е определяне на дейностите, които дават възможност да се получи продукт, отговарящ на определени характеристики.