Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 27001:2005

  ISO 27001:2005 е стандарт, който определя изискванията към Системите за управление на информациoнната сигурност., следвайки принципите за наличност, цялостност и конфиденциалност на информацията.
 ISO 27001:2005 е приложим за всички видове организации, които желаят да съхранят информацията си като дефинират политика по информационната сигурност, идентифицират и оценят рисковете за сигурността и въведат мерки за контрол. Освен идентифицирането на рисковете, произтичащи от компютърните системи, стандартът изисква разглеждане и оценяване и на тези, произтичащи от персонала, възникнали инциденти, кризи и др. Изготвят се планове за третиране на тези заплахи, което гарантира и непрекъсваемост на процесите.

  Стандартът изисква стриктно спазване на съответните нормативни и договорни изисквания и оптимизирано използване на наличните ресурси. Чрез сертификацията организацията е в състояние да докаже, че гарантира за сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти.
Приложим е за всички организации – частни фирми, държавни учреждения, неправителствени организации.