Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 50001:2011

 

Основната цел на стандарта е да подпомогне организациите да разработят и внедрят система и процеси необходими непрекъснато да подобряват енергийната ефективност.
Стандартът ISO 50001:2011 определя изискванията за разработване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за енергийно управление, чиято цел е да позволи на дадена организация да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна ефективност, използване на енергията и потреблението й.
ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за енергийните характеристики.

ISO 50001:2011 се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. Той не определя специфични критерии за изпълнение по отношение на енергията. Стандартът е предназначен да се прилага самостоятелно, но може да бъде използван заедно с други системи за управление или интегрирано с тях.

ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.
Правилното прилагане на стандарта неминуемо ще доведе до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и ще допринесе за конкурентоспособността на всяка една компания или организация внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му.