Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за ISO 9001:2008

ISO 9001 е стандарт, съдържащ изискванията за въвеждане на Система за управление на качеството, която осигурява ефективен контрол и управление във всички сфери на бизнеса. Този стандарт може да бъде прилаган от всяка организация – държавна или частна, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й.
 

Стандартът акцентира върху определяне изискванията и отчитане на удовлетвореността на клиента от предоставяните от Организациите продукти/услуги, управлението на процесите, мотивацията на персонала и непрекъснатото усъвършенстване.
 

Структурата на ISO 9001 е съвместима с други стандарти за системи за управление, като ISO 22000, ISO 14001 и др. Това позволява лесното им съвместно въвеждане под формата на Интегрирани Системи (отговарящи на изискванията на повече от един стандарт).

ISO 9001се основава на осемте принципа за управление на качеството:
• Принцип 1 – Фокус върху клиента
• Принцип 2 – Лидерство
• Принцип 3 – Увличане на хората
• Принцип 4 – Процесен подход
• Принцип 5 – Системен подход към управлението
• Принцип 6 – Непрекъснато усъвършенстване
• Принцип 7 – Фактически подход при вземане на решения
• Принцип 8 – Взаимно изгодни отношения с доставчиците

ПОЛЗИТЕ:
• поддържане на постоянно качество на продукта/ услугата и съответствие с нормативните изисквания
• осигуряване на ефективен контрол върху процесите в организацията
• разширяване на пазарите чрез получаване и поддържане на международно признат сертификат;
• увеличаване на доверието на клиентите и партньорите към предоставяните продукти/услуги и дейността на организацията като цяло;
• оптимизиране на документооборота.