Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
Информация за стандарта SA 8000

  SA 8000 е международен стандарт за Социална отговорност, в основата, на който стои непрекъснатото подобрение на условията на труд.
 Сертифицирането на дадена организация по SA 8000 демонстрира нейната собствена ангажираност към социалната отговорност, нейните служители и клиенти.
 

SA 8000 е стандарт, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат приемливо от социална гледна точка поведение на работното място. Той може да бъде приложен в различни по размер и дейност организации.

SA 8000 се основава на Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, на Международната конвенция за правата на детството и на различни конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

SA 8000 обхваща следните области на Социалната отговорност:
- Детски труд
- Принудителен труд
- Здраве и безопасност при работа
- Свобода на сдружаване и КДТ
- Дискриминация
- Дисциплинарни практики
- Работно време
- Възнаграждение
Стандартът е приложим, както за нает директно при работодателя персонал, така и за служители, работещи от дома.