Add-ons

Допълнителни модули

GRASP

Допълнителният модул GRASP, част от стандарт GLOBALG.A.P., представлява разработена оценка на риска спрямо социалните практики във фермата, разглеждаща специфични аспекти на здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците.

Резултатите от оценката се качват в базата данни в сайта на GLOBALG.A.P., където може да се види нивото на съответствие на производителя. Тези резултати са видими за партньорите от веригата за доставки и купувачите, на които е предоставен достъп.

Модул GRASP помага на производителите да създадат добра система за социално управление във фермите си, предлага на купувачите допълнителна увереност и  спомага да се защити един от най-важните ресурси: работниците.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/grasp/

Nurture Module

Tesco Nurture е частна схема, принадлежаща към веригата британски супермаркети TESCO, която гарантира на клиентите качествени плодове и зеленчуци.

Tesco Nurture Module е допълнителен модул към стандарт GLOBALG.A.P., който изисква по-строг контрол върху употребата на фитосанитарни продукти.

Създава специфичен списък на разрешени продукти за растителна защита (PPPL), които са по-ограничителни от тези, установени от администрациите на различните страни, включително Европейския съюз.

Модулът също призовава производителите да установят специфични дейности за контрол, управление и намаляване на енергийните ресурси, използвани в техните ферми. Той също така насърчава доставчиците на плодове и зеленчуци от супермаркетите Tesco да прилагат действия, насочени към защита на фауната и флората на околната среда, която заемат.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/nurture-module/

SPRING

SPRING е допълнителен модул към стандарт GLOBALG.A.P., който помага на производителите, търговците на дребно и едро да демонстрират своя ангажимент за устойчиво управление на водите.

SPRING  включва широка гама от критерии за оценка на устойчивото управление на водите във фермата:

  • Правно съответствие на водоизточниците и степента на добив
  • Мониторинг на потреблението на вода
  • Въздействие на производителите върху устойчивото управление на водосбора
  • Най-добри практики в управлението на водите
  • Защита на водоизточниците
  • Мерки за демонстриране на непрекъснато подобряване на управлението на водите.

Производителите, които успешно внедряват модул SPRING, получават сертификат за съответствие, който се вижда и в базата данни на GLOBALG.A.P.

Упълномощените заинтересовани страни от веригата за доставки могат също да получат достъп до пълния одиторски доклад като „SPRING наблюдател“ през базата данни на GLOBALG.A.P.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/spring/

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG