„Булгап“ ЕООД предоставя експертни консултантски услуги, насочени към подпомагане на всички видове организации, с цел постигане на конкурентоспособност и рационално развитие:

„Булгап“ ЕООД предоставя експертни консултантски услуги, насочени към подпомагане на всички видове организации, с цел постигане на конкурентоспособност и рационално развитие:
https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/04/faq-bg-transparent.png
Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление. Дейностите включват:

– Провеждане на първоначална оценка за установяване степента на съответствие с техническите изисквания на избрания стандарт.

– Разработване на подробен списък с препоръки относно дейностите, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат изпълнени изискванията на дадения стандарт.

– Разработване на документацията на системата за управление – Наръчник и процедури, записи, заповеди и други оперативни документи.

– Съгласуване на разработената документация с ръководството на организацията.

– Внедряване на системата за управление в организацията.

– Вътрешно обучение на персонала за прилагане, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на системата.

– Провеждане на вътрешен одит и консултации за провеждане на преглед от ръководството, ако е приложимо.

– Присъствие по време на сертификационния одит.

– Съдействие за отстраняване на евентуални несъответствия, установени при провеждането на сертификационния одит.

Поддръжка на системи за управление:

Всяка внедрена система за управление трябва да се поддържа с цел осигуряване на постоянно ефективно функциониране във всеки един момент и непрекъснатото й усъвършенстване съгласно изискванията на избрания от Вас международен стандарт.

Предлагаме Ви следните услуги за поддръжката на Системи за управление:

– Преглед и актуализация на документацията на системата за управление.

– Консултации относно добри практики в сферата на дейност на организацията.

– Провеждане на вътрешни одити.

– Консултации при отстраняване/ закриване на евентуални несъответствия.

– Консултиране за провеждане на преглед от ръководството, ако е приложимо.

– Провеждане на обучения на персонала относно изкисванията на международните стандарти.

– Подготовка за контролни и ресертификационни одити.

Вътрешни одити на внедрените системи за управление:

Фирма „Булгап“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани вътрешни одитори с богат опит, които ще Ви помогнат да получите независима и безпристрастна оценка с цел проверка на съответствието на дейностите и процесите, извършвани във Вашата организация, спрямо изискванията на избрания от Вас международен стандарт.

Услугите по провеждане на вътрешен одит на внедрената във Вашата организация система за управление включват:

– Оказване на методическа помощ при разработването на всички документи, необходими за провеждането на вътрешния одит.

– Събиране на наблюдения чрез проверка на документацията и записите към системата и провеждане на интервюта с персонала.

– Изготвяне на доклад, обобщаващ направените наблюдения и препоръки към поддържаната система за наблюдение.

– Консултиране и отстраняване на евентуалните несъответствия, открити по време на вътрешния одит.

Пишете ни  Карта
  ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
  Социални мрежи
  Контакти
  Карта
  ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
  Социални мрежи
  bg_BGBG