HomePortfolio

Новини

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/04/1-1000x640.jpg

GLOBALG.A.P. е международно признат стандарт за земеделско производство. Основната цел на стандарта е безопасно и устойчиво селскостопанско производство в полза на фермерите, търговците на дребно и потребителите по целия свят. 

Стандартът GLOBALG.A.P. обхваща сертификацията на целия производствен процес на селскостопанска продукция – от контрола върху посадъчния материал/отглежданите животни до получаването на непреработени продукти от тях.

Ползите от GLOBALG.A.P. сертификацията за производителите са:

  • Намаляване на рисковете за безопасността на храните;
  • Повишаване доверието на клиентите в предлаганите продукти;
  • Повишаване на конкурентноспособността на българските и международните пазари;
  • Улесняване на свободната търговия;
  • Подобряване на имиджа на организацията – производител.
GLOBALG.A.P. стандартът, известен още като стандарт за интегрирано управление на фермите (IFA), обхваща различни модули за земеделие, аквакултури, животновъдство и градинарство:

*Индустриален коноп с ниско ниво на тетрахидроканабинол (THC) може да бъде сертифициран съгласно стандарт GLOBALG.A.P. в подобхват „Индустриални култури“.

 

Сортовете C. sativa, използвани за чисто медицински или развлекателни цели (включително психоактивни продукти), са изключени от GLOBALG.A.P. сертификацията.

Следователно, за целите на GLOBALG.A.P. само сортовете коноп с <0,3% THC, включително коноп като съставка на продукти за здраве и благосъстояние (напр. CBD масло), се покриват от GLOBALG.A.P. подобхватът.

Стандартът също така обхваща допълнителни аспекти в процесите на доставката на продукти, като например Chain of Custody – проследимост на доставките.

Стандартът GLOBALG.A.P. предлага и допълнителни модули за всички възможни специфични изисквания на крайния клиент.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/uk_en/

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-1000x640.jpg

Стандарт localg.a.p. е проектиран от GLOBALG.A.P. да се прилага като местен стандарт за веригите за селскостопански продукти, особено в развиващите се пазари.

Неговата цел е да помогне на производителите да внедрят добри селскостопански практики, които могат да подобрят ефективността на управлението на фермите, да намалят излагането на рискове за безопасността на храните и да се съобразят със законодателството в областта на безопасността на храните.

Чрез тези стъпки производителите могат да получат достъп до местните и регионалните пазари.

localg.a.p. също е ключов елемент за производителите, които се нуждаят от GLOBALG.A.P. IFA сертификация за достъп до големите пазари.

С този инструмент купувачите ще могат да увеличат своите възможности за снабдяване като развият мрежа от надеждни производители, които вече са свързани с международно признат стандарт – а именно GLOBALG.A.P., Интегрирано управление на фермите (IFA).

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/uk_en/

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/03/3-1000x640.jpg

 

 

SMETA е социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX.

SEDEX е уеб-базирана платформа за споделяне на етични данни. Проследява по прозрачен начин веригата на доставки на всички фирми и гарантира, че всички доставчици спазват етичните и социални норми при своята работа.

SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка.

Чрез извършен етичен одит организацията гарантира на останалите участници на пазара, че одитираните компании спазват човешките и трудовите права спрямо своите служители и партньори, както и тяхната ангажираност по отношение на околната среда.

За допълнителна информация посетете: https://www.sedex.com/

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/03/6-1000x640.jpg
FSSC 22000 е схема за сертификация на Системи за безопасност на храните, базирана на изискванията на стандарт ISO 22000    и изискванията към Добрите производствени и хигиенни практики, съдържащи се в ISO/TS 22002-1.

FSSC 22000 предоставя надеждна платформа за утвърждаване на марката в индустрията на потребителските стоки.

Схемата е приложима за сертификация на производители на:

  • хранителни съставки (витамини, добавки, биокултури).
  • храни от животински произход.
  • нетрайни растителни храни.
  • хранителни продукти с дълъг срок на годност.

За допълнителна информация посетете: https://www.fssc22000.com/

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/02/4-1000x640.jpg
SA 8000 е международен стандарт за социална отговорност, в основата на който стои непрекъснатото подобрение на условията на труд.  Сертифицирането на дадена организация по SA 8000 демонстрира нейната собствена ангажираност към социалната отговорност, нейните служители и клиенти.
SA 8000 е стандарт, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат приемливо от социална гледна точка поведение на работното място. Той може да бъде приложен в различни по размер и дейност организации.
SA 8000 се основава на всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, на Международната конвенция за правата на детството и на различни конвенции на Международната организация на труда (МОТ).
За допълнителна информация посетете: https://sa-intl.org/programs/sa8000/

 

https://bggap.eu/wp-content/uploads/2019/01/9-1000x640.jpg
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) в буквален превод означава анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Ако контролът в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите.

Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт. HACCP e приложим за производители, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, фирми, произвеждащи хранителни стоки, търговци, фирми, складиращи храни и производители на животинска храна и добавки.

HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. В България със Закона за храните всеки, който произвежда, обработва, съхранява или предлага хранителни продукти или напитки се задължават да има въведена системата HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи.

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи