HomePortfolio

Portfolio

GLOBALG.A.P. е международно признат стандарт за земеделско производство. Основната му цел е безопасно и устойчиво селскостопанско производство в полза на фермерите, търговците на дребно и потребителите по целия свят. 

GLOBALG.A.P. обхваща сертификацията на целия производствен процес на селскостопанска продукция – от контрола върху посадъчния материал/отглежданите култури до получаването на непреработени продукти от тях.

Ползи от сертификацията по GLOBALG.A.P. за производителите:

  • Намаляване на рисковете за безопасността на храните;
  • Повишаване доверието на клиентите в предлаганите продукти;
  • Повишаване на конкурентноспособността на българските и международните пазари;
  • Улесняване на свободната търговия;
  • Подобряване на имиджа на организацията – производител.
Известен е още като стандарт за интегрирано управление на фермите (IFA), обхваща различни модули за земеделие, аквакултури и градинарство, както и допълнителни аспекти в процесите на доставката на продукти, като например Chain of Custody.
Стандартът предлага и допълнителни модули за всички възможни специфични изисквания на крайния клиент.

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/

Стандарт localg.a.p. е проектиран от GLOBALG.A.P. да се прилага като местен стандарт за веригите за селскостопански продукти, особено в развиващите се пазари.

Неговата цел е да помогне на производителите да внедрят добри селскостопански практики, които могат да подобрят ефективността на управлението на фермите, да намалят излагането на рискове за безопасността на храните и да се съобразят със законодателството в областта на безопасността на храните.

Чрез тези стъпки производителите могат да получат достъп до местните и регионалните пазари.

localg.a.p. също е ключов елемент за производителите, които се нуждаят от GLOBALG.A.P. IFA сертификация за достъп до големите пазари.

С този инструмент купувачите ще могат да увеличат своите възможности за снабдяване като развият мрежа от надеждни производители, които вече са свързани с международно признат стандарт – а именно GLOBALG.A.P., Интегрирано управление на фермите (IFA).

За допълнителна информация посетете: https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/primary-farm-assurance/

 

 

SMETA е социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX.

SEDEX е уеб-базирана платформа за споделяне на етични данни. Проследява по прозрачен начин веригата на доставки на всички фирми и гарантира, че всички доставчици спазват етичните и социални норми при своята работа.

SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка.

Чрез извършен етичен одит организацията гарантира на останалите участници на пазара, че одитираните компании спазват човешките и трудовите права спрямо своите служители и партньори, както и тяхната ангажираност по отношение на околната среда.

За допълнителна информация посетете: https://www.sedex.com/

FSSC 22000 е схема за сертификация на Системи за безопасност на храните, базирана на изискванията на стандарт ISO 22000 и изискванията към Добрите производствени и хигиенни практики, съдържащи се в ISO/TS 22002-1.

FSSC 22000 предоставя надеждна платформа за утвърждаване на марката в индустрията на потребителските стоки.

Схемата е приложима за сертификация на производители на:

  • хранителни съставки (витамини, добавки, биокултури).
  • храни от животински произход.
  • нетрайни растителни храни.
  • хранителни продукти с дълъг срок на годност.

За допълнителна информация посетете: https://www.fssc22000.com/

SA 8000 е международен стандарт за социална отговорност, в основата на който стои непрекъснатото подобрение на условията на труд. Сертифицирането на дадена организация по SA 8000 демонстрира нейната собствена ангажираност към социалната отговорност, нейните служители и клиенти.
SA 8000 е стандарт, който насърчава организациите да разработват, поддържат и прилагат приемливо от социална гледна точка поведение на работното място. Той може да бъде приложен в различни по размер и дейност организации.
SA 8000 се основава на всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, на Международната конвенция за правата на детството и на различни конвенции на Международната организация на труда (МОТ).
За допълнителна информация посетете: https://sa-intl.org/programs/sa8000/

ISO (International Organization for Standardizationе световно обединение на националните органи по стандартизация от различни страни, което разработва доброволни стандарти, които дават добавена стойност на всички видове икономически дейности.

       

Глобалните стандарти BRCGS обхващат безопасността на храните и управлението на качеството на продуктите и спомагат за насърчаване на последователността по цялата верига на доставки за производители, търговци на едро, дистрибутори, агенти и брокери.

              

 

              

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) в буквален превод означава анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Ако контролът в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите.

Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт. HACCP e приложим за производители, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, фирми, произвеждащи хранителни стоки, търговци, фирми, складиращи храни и производители на животинска храна и добавки.

HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. В България със Закона за храните всеки, който произвежда, обработва, съхранява или предлага хранителни продукти или напитки се задължават да има въведена системата HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи.

IFS разработва световно признати стандарти за качество и безопасност на продуктите и програми за развитие с опита на търговци на дребно, производители, сертифициращи органи и други експерти.

                 

Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
Контакти
Карта
ул. „Любен Каравелов“ 74, ет. 2 ап. 8, 1142 Център, София
Социални мрежи
bg_BGBG